Mapa

Leśnictwo Szable

Leśnictwo Szable

Opis:

Świadkami bogatej historii tych terenów są stare dęby, klon i jesion rosnące przed leśniczówką – pomniki przyrody. Ich wiek oceniono na 460 lat (dęby). Można tu spotkać kamienny drogowskaz z przełomu XVII i XVIII wieku oraz pozostałości okopów, strzelnicy i wieży spadochronowej z czasów II Wojny Światowej. Dominującym gatunkiem lasów leśnictwa jest sosna, natomiast w podszycie lub II piętrze bardzo często spotkać można buka. Tylko niewielkie fragmenty leśnictwa w zachodniej i południowej części są lasami liściastymi, gdzie znajduje się jedyny w leśnictwie ciek wodny – rzeczka Marwica. Choć jej szerokość w granicach leśnictwa nie przekracza 3 m to jej wartość przyrodnicza jest nieoceniona. Marwica jest ciekiem nieuregulowanym, ma powolny, naturalny przepływ wody, często tworzy niewielkie rozlewiska. Przylegające do niej drzewostany są bardzo urozmaicone a niektóre występujące tu rośliny są chronione np. storczyki. Drugi fragment lasów liściastych położony na południu leśnictwa obejmuje wartościowe przyrodniczo tereny buczyn niżowych, niektóre z rosnących tam buków osiągają wiek około 200 lat