Nadleśnictwo Barlinek

Nadleśnictwo Barlinek

Opis:

Nadleśnictwo Barlinek położone jest w północno – zachodniej Polsce przy południowej granicy województwa zachodniopomorskiego. Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa wynosi ponad 20 tyś. ha, w tym lasy stanowią ponad 19 tyś. ha.  Udział powierzchniowy najważniejszych gatunków lasotwórczych wynosi: sosna – 67%, buk – 14% i dąb – 10%.

Panuje tu klimat atlantycki – wilgotniejszy i o mniejszych w porównaniu do kontynentalnego różnicach temperatur. Teren ukształtowany został przez ostatnie zlodowacenie i wznosi się stopniowo od sandrowych nizin na południowym zachodzie do bogato rzeźbionej z licznymi wzgórzami i rynnowymi jeziorami części północno-wschodniej. Większe jeziora występujące na terenie nadleśnictwa to: Barlineckie, Pełcz, Karskie Wielkie, Ulejno, Kinickie, Okunie, Sitno-Moczydelskie.  Występują tu także liczne małe jeziora i oczka śródleśne. W części północnej dominują lasy liściaste, a na pozostałym terenie lasy mieszane z sosną, bukiem i dębem. Zabagnione zagłębienia zajmują olsy, a w obszarach źródliskowych zachowały się płaty łęgów. Najniżej położone obniżenia terenu to zbiorowiska torfowiskowe.

Bardzo malowniczą częścią nadleśnictwa jest dolina rzeki Płoni, której zbocza poprzecinane są licznymi wąwozami i strumieniami, zasilającymi rzekę. Malowniczy krajobraz pełen jest stromych wzniesień i dolinek, różniących się wysokością nawet do 60 m.  Liczne gatunki drzew, krzewów i roślinności runa tworzą tutaj bardzo bogate, wykształcone na różnych siedliskach zbiorowiska leśne: grądy, kwaśne buczyny i olsy. Na szczególną uwagę zasługują interesujące, niezwykle rzadkie drzewostany czereśniowe.

W głębi lasów położonych jest tylko kilka niewielkich osad, połączonych doskonale zachowanymi XIX – wiecznymi brukowanymi drogami. Leśną głuszę urozmaicają ślady dawnego osadnictwa. Są to dawne dawny sady z unikatowymi dzisiaj odmianami drzew owocowych oraz pokryte bluszczem, stare zapomniane cmentarze, pozostałości młynów i stawów. Silniej zaludnione są północne obrzeża Puszczy Barlineckiej, gdzie nad przepięknym Jeziorem Barlineckim położone jest miasto Barlinek, w którym mieści się siedziba nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Barlinek od 1991 wchodzi w skład Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. W roku 2007 znaczna część lasów została ujęta w sieci obszarów chronionych Natura 2000.

Barlineckie lasy to swoiste bogactwo roślin i zwierząt. Spotkać tu można rosiczkę okrągłolistna, kruszczyka szerokolistnego, bagnicę torfową jak również bielika, rybołowa, orlika krzykliwego czy bociana czarnego.

W granicach nadleśnictwa znajduje się utworzony w 1994 roku rezerwat torfowiskowo-faunistyczny „Markowe Błota”. Chronione są też niewielkie powierzchniowo, naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne „oczka wodne”, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, skarpy oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt.  

Specjalną forma ochrony są miejsca rozrodu i regularnego przebywania niektórych ptaków. Na naszym terenie mamy  15 stref ochronnych ptaków drapieżnych. Ochroną w formie pomników przyrody objęte są pojedyncze twory przyrody  żywej i nieożywionej w liczbie 23.

W Puszczy Barlineckiej, jak mało gdzie, już od wielu lat istnieje tradycja ochrony starych drzew. Najstarsze tutejsze dęby liczą obecnie około 450 lat, zaś sosny i buki około 200 lat.

Wynikający z tradycji i potwierdzony Ustawą o Lasach model wielofunkcyjnej gospodarki leśnej określa zasady działania Pracowników Lasów Państwowych. Zachowanie  i wzmocnienie pozaprodukcyjnych funkcji lasu, choć pierwszoplanowe, nie zwalnia leśników z ich podstawowego niegdyś zadania: wyprodukowania jak największej ilości najlepszego drewna. Jego spełnienie wymaga bardzo długiego czasu, konsekwencji i wytrwałości. Młode pokolenie lasu, zastępujące dojrzały drzewostan, może powstać z samosiewu lub sztucznego odnowienia. W naszym nadleśnictwie rocznie odnowienia obejmują około 216 ha. Niezbędne do tego sadzonki – 2 mln sztuk rocznie, produkowane są w szkółce leśnej w Moczydle.

Młodych posadzonych drzewek leśnicy nie mogą pozostawić samym sobie. Po nasadzeniu nadal trzeba o nie dbać. Robimy to między innymi poprzez regularne wykaszanie chwastów. W miarę dojrzewania drzewostanów leśnicy wykonują tak zwane cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne w okresie uprawy, czyszczenia późne w okresie młodnika, trzebieże wczesne w okresie dojrzewania drzewostanu oraz trzebieże późne w okresie dojrzałości drzewostanu. Jako ostatnie pozyskiwane są drzewa w tak zwanym wieku rębnym, czyli te najdorodniejsze.

Rocznie w naszym nadleśnictwie, pozyskujemy 140 tysięcy metrów sześciennych drewna, a to oznacza, że każdy leśniczy, z 12- stu leśnictw musi dostarczyć rocznie około 12 tysięcy metrów sześciennych drewna. Żeby to zrobić, codziennie w barlineckich lasach, bez względu na porę roku, pracuje kilkaset osób. Wyznaczone przez leśniczego drzewa są ścinane przez pilarzyi  maszyny. Tam gdzie jest to możliwe do ścinki drzew wykorzystywane sąspecjalistyczne maszyny zrębowe, czyli harvestery. To właśnie one za pomocą specjalnej głowicy nie tylko ścinają drzewo, ale też tną je na odpowiednie elementy. Gdyby nie nowoczesna technologia, trudno byłoby pozyskać zakładaną dla Nadleśnictwa Barlinek ilość drewna.

Zanim jednak to nastąpi leśnicy musza włożyć sporo pracyw ochronę młodego drzewostanu. Największym powodem do niepokoju stają się w tej chwili zwierzęta. Sarny czy jelenie potrafią dokonać nieodwracalnych szkód w uprawach i młodnikach. Dlatego leśnicy muszą w odpowiedni sposób zabezpieczyć je przed ich ingerencją. Robią to grodząc uprawy za pomocą specjalnych siatek. Rocznie w nadleśnictwie Barlinek do ochrony młodych drzew używa się ponad 30 kilometrów siatki.

Nasze Nadleśnictwo oprócz szkód od zwierząt rejestruje także szkody wyrządzane przez klimat. Najgroźniejsze szkody gospodarcze powstają od wiatru. W 2011 roku po przejściu nad naszym nadleśnictwem huraganowych wiatrów z tak zwanych wywrotów pozyskaliśmy 178 tysięcy metrów sześciennych drewna.

Prowadzenie gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Barlinek w tak zrównoważony sposób to wyraz szacunku dla minionych pokoleń leśników. Korzystając z owoców ich pracy dzisiaj, czynimy wszystko, aby las, który pozostanie po nas jeszcze lepiej służył następnym pokoleniom.

Pobierz aplikację